De Lege Geaën

Gezond opgroeien en ouder worden in De Lege Geaën

Graag stellen wij ons voor

De mooie plekken: basisschool De Mienskipsskoalle, tuinderij Ús Hôf, dorpscultuurhuis Sint Maartenskerk, huisartsenpraktijk Jansen en vrijwilligers organiseren samen activiteiten waarmee wij de leefbaarheid in onze dorpen wil bevorderen.

De Lege Geaën is een streek die globaal tussen Sneek en Grou ligt en aan de Oudvaart. Zij bestaat uit veel buurtschappen en dorpen, zoals: Tersoal, Sibrandabuorren, Gau, Goënga en Offingawier, enzovoort.

Wat we doen als initiatiefnemers

Iedere initiatiefnemer draagt op zijn eigen manier bij aan de positieve gezondheid van de inwoners, zoals de basisschool, de huisarts, het dorpscultuurhuis en de tuinder.
Maar samen ontwikkelen we activiteiten waarbij ontmoeting tussen jong en oud , “Weet wat je eet”, zorg voor elkaar, je nuttig voelen en samenwerken centraal staan.

Voorbeelden van activiteiten
Zo werkt de moestuincoach Douwe Rienstra van de tuinderij samen met de schoolkinderen in de schooltuin.
Zo brengt de moestuincoach de kinderen in contact met het werk en de groenten op de tuinderij. En samen poten, planten en oogsten zij bijvoorbeeld aardappelen, pompoenen, enzovoort.
Zo helpen vrijwilligers van het dorpscultuurhuis bij het regisseren en oefenen van het berne iepenloftspul in het amfitheater.
Zo verrassen de schoolkinderen de ouderen met kerststukjes.
Zo nodigen de kinderen ouderen uit bij veel feesten op de school.
Zo nodigen we oudere inwoners uit op de tuinderij om met groenten uit de tuin samen een lunch te maken en te eten.
Zo stimuleert de huisarts ons initiatief. En geeft hij a.h.w. “de Bloeizone op recept”.

Zo kan de tuinderij het vertrekpunt zijn van veel wandelingen…

Dit kunnen we niet doen zonder de hulp van alle vrijwilligers in onze dorpen!

Dorpenlint- de Lege Geaënster zaai- en plantdagen
Als Bloeizone nemen we het initiatief om een “dorpenlint” te maken.
Met dit initiatief willen we de insectenlinten in de bermen die er al zijn aan elkaar verbinden.
En we willen inwoners stimuleren om in hun tuin, akker of weide zoveel mogelijk bloemen, bollen, heesters en bomen te laten groeien. Dit doen we o.a. tijdens de Lege Geaënster zaai- en plantdagen.

   

Waarom we het initiatief nemen voor de Bloeizone

In deze tijd zijn er veel maatschappelijke ontwikkelingen die negatief van invloed zijn op het welbevinden van mensen. Vooral  v.w.b. de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De Corona tijd versterkte deze ontwikkelingen en bracht ze aan het licht. Denk aan: eenzaamheid, overgewicht, je nutteloos voelen, klimaatverandering, enzovoort.

Hoe mooi is het wanneer we deze ontwikkelingen onderkennen en ze proberen om te buigen? En dat we daarbij de kracht van elkaar en de lokale gemeenschap gebruiken?

Bron van inspiratie – nieuwe vormen van…
Als initiatiefnemers ondernemen we zelf acties, maar we willen ook anderen stimuleren en inspireren om mee te doen en met initiatieven te komen.
Denk dan aan projecten rond nieuwe vormen van:
Wonen, Mobiliteit, Energiebesparen, Recreëren, Delen van spullen, enzovoort.

Onze droom
Het is onze droom dat de inwoners zich door onze activiteiten gezonder voelen en geïnspireerd om de regie te nemen over hun eigen leven en die van de streek De Lege Geaën.

   

Hoe we dit aanpakken

De activiteiten die we organiseren zijn bedoeld voor iedereen en zijn laagdrempelig.
We willen elkaar ontmoeten door samen te eten, te werken, te organiseren en te vieren.
Veel activiteiten organiseren we in overleg met de dorpsbelangen.
Van alle activiteiten maken we een jaarlijks Activiteitenoverzicht.
Het dorpenlint maken we in overleg met de dorpsbelangen, inwoners en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Doe je ook mee?

Op veel manieren kun je werken aan de Bloeizone en meedoen:
– Door het initiatief te nemen om projecten te starten zoals hierboven zijn beschreven. Wij denken graag mee!
– Als ouder, lid of vrijwilliger van de basisschool, tuinderij of dorpscultuurhuis. Zo kom je in contact met onze activiteiten.
– Als vrijwilliger die een stuk van het dorpenlint beheert en onderhoudt (samen met anderen).

Meld je bij ons aan.

Wil je meer weten? – We horen graag je opmerkingen.

Neem contact om met Timo Reinink via bloeizonedlg@gmail.com
Wij sturen onze Nieuwsbrief via de dorpsbelangen.
Volg ons op Facebook.