Wergea

Wergea bestaat dit jaar 600 jaar. Dit wordt van 19 tot en met 28 augustus 2022 gevierd. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht. Zeker de moeite waard om eens doorheen te lopen. Wergea is een actief en levendig dorp met vele activiteiten op het gebied van muziek, theater, sport en ontspanning. Wergea telt plusminus 1800 inwoners met relatief nog veel middenstand.

In 2021 is er een verkenningsgroepje bezig geweest om te onderzoeken of Wergea een bloeizone kan worden. Via de Havensband (de dorpskrant) gaven zij informatie over de blue zones in de wereld. De provincie Friesland hoopt dat in 2023 minimaal 15 gemeenten een lokale bloeizone heeft. Het verkenningsgroepje heeft gekeken wat er allemaal in Wergea is op de gebieden van een bloeizone. En dat is heel veel.

De afgelopen maanden heeft Wergea contact gehad met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), die in opdracht van de provincie Friesland lokale gemeenschappen ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van een bloeizone. Ook zijn ze op bezoek geweest in bloeizone Bakkeveen. Zij zijn al veel langer een bloeizone. Daarnaast hebben ze onder andere contact gehad met Makkum, die ook met hetzelfde thema bezig zijn. Wanneer ze laten zien wat er allemaal al in Wergea gebeurt, dan is de terugkoppeling eenduidig: Wergea is een bloeizone!

Wat gebeurt er in bloeizone Wergea op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

De basis van iedere bloeizone is een actieve groep inwoners die zelf aan de slag willen met de leefbaarheid in het dorp. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans dat een mooie set aan gezonde activiteiten tot stand komen.

In Wergea zijn er allerlei activiteiten op het gebied van ‘Actief Burgerschap’:
Buurtverenigingen, dorpsblad Havensbank, kulurele kommisje Wergea, merkekommisje, perspektyf, twa tuorren commusje, de laatste eer, vrouwen van NU, internetgroepWifi Wergea, werkgroep Mienskip, werkgroep Bloeizone, werkgroep swimplak Wergea, duorsum Wergea, stichting Popmagasthuis, stichting gebroeders van der Woude, politieke partijen, kerken en de huskeamer.

Wat gebeurt er in bloeizone Wergea op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Aanwezigheid van groen, bomen, struiken, velden etc. in de openbare ruimte heeft een positieve invloed op mens, natuur en ruimte. Waarbij het goed is dat dit groen ook altijd binnen handbereik iss. Dus dat het ook in een dorp of wijk aanwezig is en niet alleen in een bos 10km verderop. Er kan altijd meer groen bij. Veel bloeizones werken aan initiatieven zoals dorpstuinen of een plukroute van fruitbomen of wijk.

In Wergea zijn er diverse mogelijkheden om bij te dragen aan ‘Bereikbaar Groen’ zoals:
Vogelwacht, werkgroep biodiversiteit, groencommissie, boomgaardcommissie, volkstuinvereniging en opruimploegen. Ook is er een stekjes en plantenruill kast in het dorp.

Wat gebeurt er in bloeizone Wergea op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Het zou goed zijn als ieder mens elke dag minimaal een half uur per dag in beweging komt en de hartslag omhoog brengt. Dit kan door middel van sport, maar ook door te werken in de tuin of te gaan wandelen met de hond. Het helpt als actief ontspannen onderdeel is van een dagelijkse routine. In veel bloeizones ontstaan beweeggroepen en andere laagdrempelige beweegactiviteiten.

In Wergea is de keuze reuze op dit gebied:
Bidler, us doarpshûs, UDI, iepenloftspul Wergea, iisklub de Wergeasterreed, jeugdsoos SZDRNZLL, keatsvereninging, klaverjasclub de Krakers, fanfareorkest de Kriich, nifelsolder, teatskommisje, tennisvereniging, tonielvereniging Halbersma, muziekteater Ferknipt, rommelmerke, informele bands, schildersles, schutjassen, tuinklup vrouwen van NU, bootcamp (via de sportpleats), buitenfitness, autoclub, mini ruil bieb/kast (drie stuks), dartclub ,voetbalvereniging Wergea, volleybal UDI, Wergeaster darts kommisje, WWS, Wergea-ald-Wergea-nij, kafe, bigband, filmkafé Bagdad, popkoor, 3 andere koren, biljartvereniging en Wergea 600.

Wat gebeurt er in Bloeizone Wergea op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

Mobiliteit bepaalt hoe groot je leefwereld is. Zo lang mensen auto kunnen rijden, toegang hebben tot openbaar vervoer of een eind kunnen fietsen, ervaren zij grip op het eigen leven. Maar als dit wegvalt ligt isolatie en eenzaamheid op de loer. Daarom wordt in veel Bloeizones ook gekeken naar manieren om met het dorp of wijk bij te dragen aan mobiliteit.

In Wergea kun je werken aan jouw ‘Gezonde Mobiliteit’ door deel te nemen aan de loopgroep, walk en talk, yoga, pilatus, UDI en/of diverse informele zwem- en wandelclubjes. Ook kun je gebruik maken van hun eigen duofiets!

Wat gebeurt er in Bloeizone Wergea op het gebied van ‘Gezond Wonen’?

De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Maar dan is het wel goed om op tijd na te denken over de inrichting van het huis: kan ik hier nog twintig jaar wonen, of zijn aanpassingen nodig? En minstens zo belangrijk is het sociale netwerk. Zijn er mensen in mijn omgeving op wie ik een beroep kan doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, als ik dat even niet meer kan? Dat vraagt een eigen strategie, maar daar kunnen initiatieven in Bloeizones ook bij helpen.

In Wergea zijn diverse werkgroep actief om bij te dragen aan ‘Gezond Wonen’: werkgroep- wonen, verkeer en biodiversiteit. Ook is er een opruimploeg aanwezig.

Wat gebeurt er in Bloeizone Wergea op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Eet gevarieerd en met mate. Dat is gemakkelijk gezegd, maar niet altijd eenvoudig. Want de ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor eetgedrag. In een aantal Bloeizones wordt er gekeken of gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijk gemaakt kunnen worden. Soms wordt een kookboek gemaakt met favoriete lokale ingrediënten en gerechten. En er ontstaan ook gezamenlijke eet-momenten, die bijdragen aan ontmoeting.

Wergea heeft een volkstuinvereniging en een boomgaardcommissie.
Dit is een bloeizone kenmerk dat nog niet erg ontwikkeld is in Wergea en waar zij graag mee aan de slag willen. Ze denken bijvoorbeeld aan gezonde eetclubjes oprichten, contacten met lokale ondernemers en/of een gezamenlijke maaltijd/picknick organiseren bij de boomgaard/volkstuintjes.
Tijdens de eerste bloeizone brainstormsessie werd er een heerlijke vegetarische (bijna veganistische) blue zone lunch met elkaar genuttigd.

Wat gebeurt er in Bloeizone Wergea op het gebied van ‘Gezonde Financiën’?

Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, een ongezonde leefstijl en chronische ziekten. Er heerst een grote taboe op geldproblemen. Doordat dit onderwerp lang onbesproken blijft, lopen geldproblemen op waardoor het lastiger is om ze op te lossen. Bloeizones kunnen helpen het gesprek aan te gaan en lokaal hulp te regelen.

Ook bij dit bloeizone kenmerk gebeurt er nog weinig in Wergea. Maar er is wel een Meitinker aanwezig voor ondersteuning!