Wergea

Wergea bestaat dit jaar 600 jaar. Dit wordt van 19 tot en met 28 augustus 2022 gevierd. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht. Zeker de moeite waard om eens doorheen te lopen. Wergea is een actief en levendig dorp met vele activiteiten op het gebied van muziek, theater, sport en ontspanning. Wergea telt plusminus 1800 inwoners met relatief nog veel middenstand.

In 2021 is er een verkenningsgroepje bezig geweest om te onderzoeken of Wergea een bloeizone kan worden. Via de Havensband (de dorpskrant) gaven zij informatie over de blue zones in de wereld. De provincie Friesland hoopt dat in 2023 minimaal 15 gemeenten een lokale bloeizone heeft. Het verkenningsgroepje heeft gekeken wat er allemaal in Wergea is op de gebieden van een bloeizone. En dat is heel veel.

De afgelopen maanden heeft Wergea contact gehad met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), die in opdracht van de provincie Friesland lokale gemeenschappen ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van een bloeizone. Ook zijn ze op bezoek geweest in bloeizone Bakkeveen. Zij zijn al veel langer een bloeizone. Daarnaast hebben ze onder andere contact gehad met Makkum, die ook met hetzelfde thema bezig zijn. Wanneer ze laten zien wat er allemaal al in Wergea gebeurt, dan is de terugkoppeling eenduidig: Wergea is een bloeizone!

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Burgerschap’?

Er zijn allerlei activiteiten op het gebied van ‘Actief Burgerschap’: buurtverenigingen, dorpsblad Havensbank, kulurele kommisje Wergea, merkekommisje, perspektyf, twa tuorren commusje, de laatste eer, vrouwen van NU, internetgroepWifi Wergea, werkgroep Mienskip, werkgroep Bloeizone, werkgroep swimplak Wergea, duorsum Wergea, stichting Popmagasthuis, stichting gebroeders van der Woude, politieke partijen, kerken en de huskeamer.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Er zijn diverse mogelijkheden om bij te dragen aan ‘Bereikbaar Groen’ zoals: vogelwacht, werkgroep biodiversiteit, groencommissie, boomgaardcommissie, volkstuinvereniging en opruimploegen. Ook is er een stekjes en plantenruill kast in het dorp.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

De keuze is reuze op dit gebied: bidler, us doarpshûs, UDI, iepenloftspul Wergea, iisklub de Wergeasterreed, jeugdsoos SZDRNZLL, keatsvereninging, klaverjasclub de Krakers, fanfareorkest de Kriich, nifelsolder, teatskommisje, tennisvereniging, tonielvereniging Halbersma, muziekteater Ferknipt, rommelmerke, informele bands, schildersles, schutjassen, tuinklup vrouwen van NU, bootcamp (via de sportpleats), buitenfitness, autoclub, mini ruil bieb/kast (drie stuks), dartclub ,voetbalvereniging Wergea, volleybal UDI, Wergeaster darts kommisje, WWS, Wergea-ald-Wergea-nij, kafe, bigband, filmkafé Bagdad, popkoor, 3 andere koren, biljartvereniging en Wergea 600.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

In Wergea kun je werken aan jouw ‘Gezonde Mobiliteit’ door deel te nemen aan de loopgroep, walk en talk, yoga, pilatus, UDI en/of diverse informele zwem- en wandelclubjes. Ook kun je gebruik maken van hun eigen duofiets!

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezond Wonen’?

Er zijn diverse werkgroep actief om bij te dragen aan ‘Gezond Wonen’: werkgroep- wonen, verkeer en biodiversiteit. Ook is er een opruimploeg aanwezig.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Er is een volkstuinvereniging en een boomgaardcommissie. Dit is een bloeizone kenmerk dat nog niet erg ontwikkeld is, maar waar ze graag mee aan de slag willen. Ze denken bijvoorbeeld aan gezonde eetclubjes oprichten, contacten met lokale ondernemers en/of een gezamenlijke maaltijd/picknick organiseren bij de boomgaard/volkstuintjes.
Tijdens de eerste bloeizone brainstormsessie werd er een heerlijke vegetarische (bijna veganistische) blue zone lunch met elkaar genuttigd.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Financiën’?

Bij dit kenmerk gebeurt er nog weinig, maar er is wel een Meitinker aanwezig voor ondersteuning!

Laatste nieuws

In de provincie Friesland willen steeds meer dorpen en steden een Bloeizone worden. Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het om actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding en gezonde financiën. Om samen na te denken over een drietal bloeizone thema’s konden we zaterdag 29 oktober 2022 bijna 30 dorpsgenoten verwelkomen in de Fabriek. Deze thema’s waren: een lopende bus naar school (minder auto’s bij school); de toekomst van de boomgaard en een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners. Deze thema’s waren naar voren gekomen tijdens onze eerste werkbijeenkomst. Ons werkgroep lid Rinette Nijenhuis leidde ons soepel door deze werkbijeenkomst heen. We begonnen met het inspirerende verhaal van Maarten van Rij. Hij verzorgt de buitenfitness op donderdagavond. Maarten woont sinds 2017 in Wergea, schuin tegenover de buitenfitness. Hij vindt het erg leuk dat hij alles wat hij zelf geleerd heeft, nu kan inzetten om mensen wegwijs te maken in de buitenfitness. Er is al een mooi ploegje bezig. Zo levert hij een bijdrage aan het actief ontspannen van een aantal dorpsgenoten.

Vervolgens vertelde Wietske Sinnema over haar motivatie om mee te doen aan de Bloeizone. Wietske hoopt dat ze stap voor stap een bijdrage kan leveren aan de bewustwording om minder afval te produceren en gezond te eten (koken zonder zakjes). Ze doet de was met noten. Rinie vertelde dat ze de was om deze reden met kastanjes doet. Door zoveel mogelijk verpakkingsvrij boodschappen te doen, hoopt Wietske anderen hiermee ook te kunnen inspireren. Rinie Boermans vertelde over haar tuin en het belang van gezond en gevarieerd voedsel wat uit de buurt komt. Zij hoopt meer mensen te inspireren om gezond lokaal voedsel te verbouwen c.q. te kopen. Het is zo prachtig om zelf te oogsten.

Na deze inspirerende woorden gingen we aan de slag met de drie thema’s. Hieronder volgt een kort verslag van de drie groepen.

Een lopende bus naar school
Vanuit een eerdere bijeenkomst werd door een dorpsgenoot het idee ingebracht van een lopende ‘bus’ voor de schoolkinderen in het dorp. Tijdens de bijeenkomst op 29 oktober hebben we met een aantal dorpsgenoten en een juf van de Twamester nagedacht over hoe dit zou kunnen worden vormgegeven. We willen eerst kijken of er voldoende draagvlak is en daarvoor zijn we nu op zoek naar ouders uit verschillende hoeken uit het dorp die willen meedenken of er behoefte is en hoe we het dan praktisch kunnen gaan uitvoeren.Wil je meedenken? Stuur dan een mail naar astridwester@hotmail.com.

De toekomst van de boomgaard
Na de Bloeizone bijeenkomst van afgelopen 29 oktober hebben zich vier nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de boomgaard. Omdat het land in de boomgaard wat te drassig is, wordt de komende tijd onderzocht of sommige delen opgehoogd kunnen worden. Daarna moeten er een aantal dode bomen worden vervangen. In het voorjaar wordt, ook tijdens NL Doet, de boomgaard verder in haar oude glorie hersteld zodat het weer een plek wordt waar Wergeasters met elkaar van kunnen genieten. Om mee te doen met NL doet op 10 en 11 maart kun je je aanmelden via NL Doet.nl bij activiteit ‘Wergea Op e Tún’ of bij Dolf Velde via telefoonnummer 0622973482!

Een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners
Aan onze tafel zat een mix van oude en nieuwe Wergeasters, wat maakte dat we tot een goede uitwisseling van ideeën kwamen door ieders verschillende ervaringen. Naast het welkomsttasje dat nu al wordt uitgedeeld, zijn er meer ideeën om nieuwe inwoners de weg te wijzen naar alle mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijvoorbeeld: In de Havensbank stond dat Sinterklaas op 3 december om 13.30 uur aan komt. De meeste inwoners weten dan wel waar je moet zijn, maar als nieuwe Wergeaster heb je geen idee waar!
We kwamen o.a op de volgende ideeën: in het welkomsttasje een plattegrond met daarop aangegeven waar je wie of wat vindt én een jaarlijkse rondleiding door het dorp voor nieuwe inwoners.
We hebben besloten om in verschillende groepjes aan de slag te gaan. Een groepje buigt zich over het welkomsttasje en de inhoud (in nauw contact met het groepje dat al bezig is met de tasjes) en een ander groepje gaat aan de slag met de rondleiding. Op naar een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners!

Wat was het fijn om zo met zijn allen bezig te zijn, van gedachten te kunnen wisselen en dit ook uit te werken, zodat Wergea er beter van wordt. De werkgroep Bloeizone zoekt in januari verbinding met Zakelijk Wergea. Op zaterdag 25 maart is onze volgende bijeenkomst, wederom om 10 uur in de Fabriek. Iedereen, die zich betrokken voelt bij de Bloeizone Wergea, is daarbij weer van harte welkom. Rondom de zomer hopen we een Bloeizone tour te organiseren door Wergea.

Inmiddels heeft het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een ‘Praatplaat’ gemaakt: ‘Ontwikkeling Bloeizones in beeld’ en een Toolkit Bloeizones. Hun beschrijving van een Bloeizone is:

“Bloeizone Fryslân is: Burgerinitiatieven met actieve inwoners die samen hun omgeving aanpassen om langer in goede gezondheid en welzijn te leven. Dit doen ze vanuit hun eigen perspectieven en met activiteiten die aansluiten bij hun omgeving.”

Hierin kan de werkgroep zich zeker vinden. Wij met zijn allen zijn: Bloeizone Wergea!

Wij wensen alle dorpsbewoners een gezond, gelukkig en genoeglijk 2023 toe.

Werkgroep Bloeizone
Anouk Smid, Astrid Wester, Marc Bulthuis, Margriet Groenwold, Rinette Nijenhuis, Rinie Boermans en Wietske Sinnema