De Wilgen

Oktober 2021 zijn de eerste stappen gezet binnen onze dorpen De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat om een Bloeizone initiatief te starten. Door middel van een enquête hebben we het draagvlak gepolst en de bewoners uitgenodigd om hun ideeën en wensen kenbaar te maken over de invulling van het Bloeizone initiatief. Met de uitkomsten daarvan hebben we ons gericht op 4 pijlers: gezamenlijk bewegen, gezamenlijk ontspannen, gezamenlijk tuinieren en duurzaam leven.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Burgerschap’?

Sinds maart 2022 hebben we een aantal groepsactiviteiten die op regelmatige basis actief zijn. Zo hebben we de wekelijkse wandelgroep, meerdere keren per week is men actief op de jeu de boules baan , er iets een fietsgroepje, een kookgroepje dat binnenkort start en we leggen de eerste hand aan de dorpstuin. Iedere groep heeft twee of meer persoenen die de activiteiten van hun onderdeel opzetten en de belangstellenden hierover informeren. De Bloeizone commissie bestaat uit 4 personen met actieve ondersteuning van de bestuursleden van het Plaatselijk Belang en zij zien het als hun taak om de verschillende onderdelen aan te jagen, te faciliteren en waar nodig te ondersteunen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

De Bloeizone commissie onderhoudt contact met de commissie Doarpen yn’t grien die onlangs een mooie pluktuin heeft aangelegd in het centraal van de 3 dorpen gelegen gebied. Daarnaast wordt er op een andere, centraal gelegen locatie de eerste hand gelegd aan de ontwikkeling van de dorpstuin waar we in het voorjaar van 2023 zullen gaan zaaien en planten. Er hebben hierover informatieve-en uitwisselings bijeenkomsten plaats gehad om met elkaar van gedachten te wisselen en om bewoners nog meer te enthousiasmeren. Het voornemen is om op de website van  het Plaatselijk Belang regelmatig in beeld en tekst een update te geven van de ontwikkelingen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Er is een wandelgroep die op wekelijkse basis met elkaar minimaal een uur wandelt.
Daarnaast is er een groepje mensen die via de app groep met elkaar afspreekt om een fietstocht te gaan maken.
Er is ook een app groep voor de jeu de boules baan. Tot nu toe is er twee keer per week met een enthousiaste groep mensen gespeeld.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Sinds kort is er een kookgroepje geformeerd dat een aantal keren per jaar ‘ met elkaar en voor elkaar’ gaat koken. Het ligt in de bedoeling dat de kookgroep en de dorpstuin met elkaar gaan kijken hoe te zijner tijd de opbrengst van de tuin verwerkt kan worden in de activiteiten van de kookgroep. Bewustwording over gezonde voeding en eigen bijdrage daaraan is een speerpunt.

Meer weten?

Bloeizone De Wilgen eo heeft een eigen plek op de website van Plaatselijk Belang De Wilgen.