Wolwêze Sint Nyk

Sint Nyk is zeer gunstig gelegen nabij de A6 midden in het Friese Meren gebied. Het dorp heeft met zijn vele voorzieningen een centrumfunctie voor omliggende dorpen en streken.

Sint Nyk is een dorp die in de dorpsvisie de volgende doelstellingen heeft opgenomen:
– Koers uitzetten naar 2025 om de leefbaarheid (it Wolwệze(n)) en bedrijvigheid in Sint Nyk vast te houden en te verbeteren
– Voorkomen dat er een “ad-hoc-beleid” ontstaat

Deze dorpsvisie is op initiatief van Plaatselijk Belang opgesteld door de Stuurgroep Wolwêze Sint Nyk 2025. Het is geschreven om tot een samenhangend beleid te komen en daarmee tijdig op toekomstige veranderingen in te kunnen spelen. De visie is gemaakt voor, door en met de inwoners van het dorp en is tevens leidraad voor Plaatselijk Belang en de gemeente.

De Sint Nyksters willen het inwoneraantal stabiel houden en hebben aansluitend op leefbaarheid (it Wolwệze(n), de ambitie opgevat om door te groeien tot een bloeizone. Geïnspireerd door het rapport Bloeizone Fryslân. Voor dit initiatief is een stuurgroep opgesteld met de naam ‘Wolwêze Sint Nyk’. Voor borging zal deze stuurgroep gekoppeld worden aan Plaatselijk Belang Sint Nyk.

Doelstelling
We willen bereiken dat inwoners van Sint Nyk zich bewust zijn dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun ‘Wolwệzen” en weten wat of wie daarin kan ondersteunen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Burgerschap’?

Een dorp met van oudsher een groot saamhorigheidsgevoel. Sint Nyk is dan ook met recht trots op zijn Allegorische Optocht die vanuit dat saamhorigheidsgevoel is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement in de regio. Saamhorigheid is ook bij de jongeren aanwezig. De Wissel wordt al sinds 1962 als jeugdsociëteit door de jongeren zelf in stand gehouden. Sint Nyk is ook een dorp met ‘een doe maar gewoon’ mentaliteit.
Een groot aantal vrijwilligers zet zich in bij diverse activiteiten in de zorg, bij de kerken en verenigingen.
De Sint Nykster voelt zich verantwoordelijk voor het in standhouden van de leefbaarheid in het dorp.
Sint Nyk biedt voldoende werkgelegenheid. Het dorp volgt de landelijke trend met een toenemend aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel). Het bedrijfsleven speelt als werkgever een belangrijke rol in de leefbaarheid van het dorp, de inwoners staan dan ook positief tegenover het uitbreiden van de reeds bestaande en de geplande bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven speelt ook een cruciale rol als sponsor van onder andere sport- en muziekactiviteiten. Mede hierdoor kan het dorp haar eigen identiteit behouden en grote evenementen zoals de Allegorische Optocht organiseren. De bouw- en zorgsector zijn in het dorp sterk vertegenwoordigd, waarbij de zorginstellingen kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de bevolking en bij de vele vrijwilligers.
Sint Nyk kent twee basisscholen met een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Sint Nyk kent diverse erkende leerbedrijven.
Het dorp heeft een grote verscheidenheid aan verenigingen op het gebied van sport, muziek en cultuur maar ook vele verenigingen/stichtingen die zich inzetten voor jongeren, voor ouderen, voor ondernemers en ga zo maar door.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Bereikbaar Groen’?

Sint Nyk is gelegen in een fraaie bos- en waterrijke omgeving op slechts 2 km afstand van de A6. Er zijn prachtige wandelpaden, met routes. En ook voor fietsers zijn volop mogelijkheden. Het Wilhelminabos wordt onderhouden door it fryske gea en er is een vrijwilligersgroep die de Vegelinbossen onderhoudt. Daarnaast is er een kabouterpad rondom de Amazonasvijver in de vegelinbossen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Actief Ontspannen’?

Het dorp heeft een grote verscheidenheid aan verenigingen op het gebied van sport, muziek en cultuur maar ook vele verenigingen/stichtingen die zich inzetten voor jongeren, voor ouderen, voor ondernemers en ga zo maar door. In het algemeen zijn de verenigingen tevreden met hun faciliteiten en het aantal leden.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Mobiliteit’?

De infrastructuur van Sint Nyk bestaat uit doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen en woonstraten. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de woningen in het dorp een goede ontsluiting hebben naar de omgeving. De kwaliteit van de straten is in het algemeen goed, in tegenstelling tot de kwaliteit van de trottoirs. Deze zijn op veel plaatsen niet egaal en niet geschikt voor minder validen. Sint Nyk beschikt over voldoende parkeermogelijkheden, alhoewel de parkeervoorziening op een aantal plaatsen niet ideaal is. De problemen met de trottoirs en parkeervoorzieningen worden door de Stuurgroep gezien als een regulier probleem en worden daarom niet in de dorpsvisie opgenomen. Verder zijn er een aantal verkeersituaties die door veel bewoners als onveilig worden ervaren. Bijvoorbeeld de doorgaande wegen.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezond Wonen’?

In het masterplan staan de thema’s Wonen, Sport en onderwijs centraal. De voetbal accommodatie is aan vervanging toe. In de doarpsvisie was hier al op geanticipeerd en was een sportzone gesitueerd aan de west kant van het dorp.
In de doarpsvise is ook al geanticipeerd op het feit dat de scholen anno 2022 ouder zijn dan 40 jaar en het leerlingaantal zal dalen. Inmiddels heeft “de Beuk ‘de deuren al gesloten en zijn er plannen dat it Klimmerbled en de Paedwizer samen verder gaan onder 1 dak maar wel met een eigen identiteit in een nieuw te realiseren gebouw.
Er is een grote verscheidenheid in type woningen en de wijken zijn over het algemeen ruim van opzet met voldoende groenvoorziening. Het dorp telt ca 1370 woningen waarvan ca. 360 huurwoningen. Ook in Sint Nyk is behoefte aan meer woningen. Om hier inzicht in te krijgen is in 2020 een woningbehoeftepeiling uitgevoerd onder inwoners door de masterplancommissie.
Verplaatsing van de voetbal accommodatie en de scholen geeft weer ruimte voor inbreidingsplannen voor woningbouw.
Op basis van deze peiling is een eerste schets gemaakt voor inbreidingsplannen op de huidige voetbalvelden. En op de locatie van schoolgebouw de beuk zijn plannen om een appartementencomplex te realiseren voor jongeren met een lichamelijke beperking.

Wat gebeurt er op het gebied van ‘Gezonde Voeding’?

Vanuit verschillende invalshoeken is gezonde voeding onder de aandacht! Er zijn leefstijl/voedingscoaches actief in het dorp. De werkgroep gezonde voeding heeft op de gezondheidsmarkt kookworkshops georganiseerd, de recepten beschikbaar gesteld, maar ook voedingsadviezen gegeven. Wordt vervolgt!

Op de hoogte blijven?

Volg de facebookpagina van bloeizone Wolwêze Sint Nyk.